ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KE KTERÉMU POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS

- zasílání marketingových sdělení a obchodních informací

Pro období od 25. 5. 2018 je platný nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum platnosti účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové/obchodní účely je uveden v textu souhlasu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KE KTERÉMU NEPOTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS

- plnění povinností za účelem plnění smlouvy (smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat)
- splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
- zajištění ochrany našich práv, tj. náš oprávněný zájem
Zpracování osobních údajů z výše uvedených důvodů nelze odmítnout. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje
Jméno, příjmení, titul
Kontaktní údaje
Telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
Kamerové záznamy

Z důvodu ochrany majetku správce jsou v prostorách fh instalovány kamery. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Více informací naleznete v Provozním řádu kamerového systému uloženého na recepci fabrika hotelu.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme pouze funkční cookies za účelem umožnění Vašeho pohybu po našich webových stránkách a cookies pro základní měření návštěvnosti (Google Analytics) bez možnosti identifikace uživatele.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede evidenci veškerých činností, při nichž ke zpracování osobních údajů dochází.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci plnění svých zákonných povinností předáváme osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.

DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

- Právo na informace
Informovat subjekt údajů o účelech zpracování osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny.
- Právo na přístup k osobním údajům
Povinnost poskytnout subjektu údajů zpracovávané osobní údaje v běžně používaném elektronickém formátu.
- Právo na opravu osobních údajů
Právo subjektu údajů kdykoliv požádat o opravu osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.
- Právo na výmaz osobních údajů ( právo být zapomenut)
Právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů či být zapomenut, pokud bude žádost subjektu údajů důvodná. V případě výmazu údajů vymazat i veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace (včetně komunikace se subjektem údajů).
- Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo subjektu údajů požádat správce o označení určitých osobních údajů, které správce až na výjimečné případy zpracovávat nebude.
- Právo na přenositelnost osobních údajů
Toto právo se vztahuje na automatizovaná zpracování. Je-li toto zpracování založeno na smlouvě či souhlasu subjektu údajů, tak má subjekt údajů právo požádat o přenos těchto údajů k jinému správci.
- Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případě, že subjekt údajů vznese z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování, osobní údaje dále nezpracovávat (pokud nejsou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování nebo nejde o výkon nebo obhajobu právních nároků).
- Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
- Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má Správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@fabrikahotel.cz.